live

16.02.19: Kulturbotschaft Lichtenberg, ModePunksVerpisstEuch

16.03.19: cantina greenhouse, 20.00 Uhr, tba

05.04.19: Sisyphos Berlin, Ram Shakl Festival of Arts (MPVE), 19.00 Uhr